Διαγωνίσματα-Ενημερώσεις Γονέων

Η Πολύτροπη Αρμονία:

-διοργανώνει διαγωνίσµατα σε µέρες και ώρες έτσι επιλεγμένες ώστε να µην χάνονται ώρες µαθήµατος και να µην αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα διαγωνίσµατα αυτά ο µαθητής εξετάζεται σε συνθήκες παρόμοιες µε τις πανελλαδικές εξετάσεις (χρόνος, πλήθος και διαβάθµιση των θεμάτων, επιτήρηση κλπ.), ώστε να συνηθίζει και να περιορίσει το άγχος του στις τελικές εξετάσεις.

-ενηµερώνει τακτικά τους γονείς και κηδεµόνες -τόσο σε καθορισμένες συναντήσεις όσο και µε την αξιοποίηση του διαδικτύου- για την επίδοση, την απόδοση, τις απουσίες και τη συμπεριφορά των παιδιών

-έχει εισαγάγει online πρόγραμμµα αξιολόγησης ήδη από το 2010 και συνεχίζει τη βελτιστοποίηση της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και εκπαίδευσης αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες ενός ισχυρού εκπαιδευτικού εργαλείου, όπως το λογισμικό Classter της εταιρείας Vertitech.